Objektif Unit

Objektif Unit

  1. Memberi peluang kepada kumpulan sasar memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang terkini dan spesifik berkaitan dengan tugas atau tanggungjawab mereka.

  2. Memberi peluang kepada kumpulan sasar untuk memperkembangkan, mempertingkatkan dan memperkukuhkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kebolehan sedia ada bagi menangani tugas atau tanggungjawab semasa dan yang bekal ditangani oleh mereka berteraskan dasar penambahbaikan berterusan.

  3. Memastikan tahap kecekapan atau kopetensi kumpulan sasar sentiasa berada di tahap optimum, sejajar dengan perkembangan pesat dalam teknologi.

  4. Memastikan tenaga manusia yang mencukupi dan berketrampilan bagi memenuhi keperluan-keperluan program, projek atau aktiviti baru akibat perubahan, inovasi, dan refomasi yang berlaku.

  5. Menjadi satu saluran atau wadah percambahan fikiran, perkongsian dan penyebaran KSAs terkini.